STRATEGIVERKTØY FOR SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

STRATEGISK PLATTFORM

Det strategiske arbeidet er kritisk for en bedrift med hensyn på å skape dens konkurransefortrinn og for å nå dens målsetninger. Den strategiske prosessen er et virkemiddel for virksomhetens ledelse til å betrakte dens situasjon, utfordringer og utsikter i et helhetlig perspektiv, tenke systematisk og treffe de beslutninger som er riktige for selskapet. Hovedhensiktene med dette verktøyet er å gi brukerne oversikt over hva som inngår i det vi kaller virksomhetens strategiske plattform. Dette er noe som etterspørres fra virksomhetens styre, bankforbindelser, investorer osv og som er det viktigste hjelpemiddelet i en strategiprosess.

 

Det er viktig å understreke at den strategiske plattformen ikke løser noe, men den må være på plass og være gjennomtenkt. Virksomheter som utvikler strategiplaner og tror de så kan legge de i en skuff og si at nå der det gjort, har misforstått totalt. Strategi er en kontinuerlig prosess, der den strategiske plattformen er et viktig styringsverktøy på veien mot konkrete handlingsplaner for å nå selskapets mål.

 

I dette verktøyet definerer vi først virksomhetens formål, dvs dens kjerne, en mer utdypende forretningsidé og selskapets visjon. Vi ser på dens verdigrunnlag og foretar en intern og ekstern analyse av selskapet, dvs ser på muligheter og trusler i omgivelsene og sterke og svake sider med virksomheten og driften (en såkalt SWOT analyse). Til dette benytter vi oss av kjente verktøy som verdikjede analyse og Porters konkurransemodell.

 

Vi kartlegger virksomhetens kritiske suksessfaktorer, og definerer selskapets strategiske retning. Vi utleder mål for selskapet på kort og lang sikt som senere omsettes til konkrete handlingsplaner.

 

Den strategiske plattformen kan benyttes videre inn i en kontinuerlig strategiprosess som illustrert i figuren under. I vår verktøykasse, passer den inn som en del av verktøyet Strategi 360.

SW.NO
Copyright©2020 Strategy Warehouse AS

Ikke noe av disse sidenes innhold, bilder, figurer eller elementer kan gjengis uten tillatelse fra Strategy Warehouse  AS

STRATEGIVERKTØY FOR SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

YOUR VIDEO GUIDE TO FLÅM