NAVIGASJON
SOSIAL
KONTAKT e: info@sw.no
Copyright © 2022 Allthegoodies.com
Strategisk analyse
Bruk av den strategiske plattformen
OPPMERKSOMHET Med oppmerksomhet mener vi å få oversikt over de aktuelle muligheter og utfordringer virksomheten står overfor, utnytte hva man er gode på og forbedre der man er dårlig. Det går på å sette seg inn i resultatene fra SWOT analysen. SELEKSJON Vi har i utgangspunktet tidligere rangert de ulike delene av SWOT analysen, med de antatt sterkeste sidene i en prioritert rekkefølge, samme for de svake, de største mulighetene og de største truslene. Her går vi gjennom denne rangeringen i lys av de andre elementene i den Strategiske Plattformen (se figuren under). I lys av virksomhetens oppdrag, visjon og forretningside, dens verdier og kjerne, kritiske suksessfaktorer, hovedstrategi og mål, er den rekkefølgen som tidligere antatt riktig. Er det noe som haster og er mer viktig en andre. Her velger vi ut det som er de viktigste for virksomheten nå. TOLKNING Hvordan skal vi tolke de ulike signalene, hvordan vil de utvalgte, viktigste truslene slå mot virksomheten, hvordan ser markedet ut i forhold til de identifiserte mulighetene, er det noe som er bedre å gjøre enn andre ting, er det noen nye produkter som det er riktig å satse på nå, kan vi videreutvikle de sterkeste sidene våre til nye produkter og tjenester. Hvordan kan de svakeste sidene påvirke virksomheten og hvordan vil de slå ut. Igjen må tolkningen ta hensyn til de andre elementene i den strategiske plattformen. BESLUTNINGER På grunnlag av tolkningen, må det tas beslutninger (av de som kan ta disse). Hva bestemmer virksomheten seg for å gjøre. I små virksomheter er det ofte de samme som jobber med strategien, i større virksomheter legges arbeidet frem for ledelsen ut over de som har arbeidet med analysen. Hva skal det arbeides videre med, hva skal man avvente TILTAK Hvordan skal virksomheten helt konkret gjennomføre de beslutninger som er tatt. Hvordan skal disse omformes til konkrete handlingsplaner, tidsplaner, rekkefølger osv. DEN STRATEGISKE ANALYSEN Med disse stegene på plass, kobler vi modellen over sammen med det strategiske programmet og illustrerer hlelheten i hele prosessen. Vi kobler sammenhengene mellom Oppmerksomhet, Seleksjon, Tolkning, Beslutninger og Tiltak med den Strategiske plattformen til følgende figur:
STRATEGISK ANALYSE
INTERN ANALYSE EKSTERN ANALYSE
(SW) Interne omgivelser undersøkes mht styrker og svakheter
(OT) Eksterne omgivelser undersøkes mht muligheter og trusler
Strategiske tiltak og implementering
Oppmerksomhet, Seleksjon, Tolkning Beslutninger => Tiltak
Her benytter vi oss av alle delene av den strategiske planen til å gjennomføre en analyse. Denne bygger mye på den interne og den eksterne analysen, men henter også det som er klarlagt med hensyn til selskapets oppdrag, visjon, forretningside, kjerne, verdier, kritiske suksessfaktorer, valgt hovedstrategi og virksomhetens mål. Selve den strategiske analysen går ut på: Oppmerksomhet, Seleksjon, Tolkning , Beslutninger, Tiltak. Vi henter frem og viser det i modellen fra tidligere, først i den enkle, gjenkjenbare versjonen:
I tillegg til å gi et oversiktlig bilde av den strategiske analysen, viser figuren et annet viktig element i en virksomhets strategiprosess - den er kontinuerlig. Etter at en strategisk analyse er gjennomført, iverksettes strategiske tiltak, dvs den vedtatte strategien implementeres i alle ledd av virksomheten. Så gjennomfører man senere en ny Intern og Ekstern Analyse for å se om de gjennomførte endringene har virket og med basis i dette en ny Strategisk Analyse. Så er man igang igjen med enda en ny runde ... Samtidig må det understrekes at ingen av elementene i den strategiske plattformen er hugget i stein. Det kan komme endringer som fører til at selve plattformen må justeres. Kjernen, verdiene, hovedstrategien, målene - til og med visjonen og forretningsideen kan endres. Etter en “runde” med strategisk analyse, må den strategiske plattformen gjennomgås på nytt, der man er åpen for justeringer og endringer, før man pånytt kjører en strategisk analyse. Vellykkede virsomheter kjennetegnes ofte av at de orker å gjennomføre denne prosessen kontinuerlig.
STRATEGISK ANALYSE
INTERN ANALYSE EKSTERN ANALYSE
(SW) Interne omgivelser undersøkes mht styrker og svakheter
(OT) Eksterne omgivelser undersøkes mht muligheter og trusler
Strategiske tiltak og implementering
Oppmerksomhet, Seleksjon, Tolkning Beslutninger => Tiltak
OPPDRAG
VISJON
FORRETNINGSIDE
VIRKSOMHETENS KJERNE
VIRKSOMHETENS VERDIGRUNNLAG
VIRKSOMHETENS FORRETNINGS- STRATEGI
KRITISKE SUKSESSFAKTORER
OVERORDNEDE OG OPERATIVE MÅL
Strategiske tiltak og implementering
Tiltakene må væe i tråd med egne verdier
Fokus på virksomhetens kjerne mht markeder, produkter, kompetanse må opprettholdes
Tiltakene må være i tråd med oppdraget, visjonen og forr. ideen
Tiltakene må være steg på veien for å oppnå de viktigste operative målene og dermed de overordnede målene
Tiltakene må være i tråd med den valgte hovedstrategien for virksomheten
Bidrar tiltakene til mindre risiko innen de kritiske suksessfaktorene for virksomheten
Strategisk analyse
Bruk av den strategiske plattformen
Her benytter vi oss av alle delene av den strategiske planen til å gjennomføre en analyse. Denne bygger mye på den interne og den eksterne analysen, men henter også det som er klarlagt med hensyn til selskapets oppdrag, visjon, forretningside, kjerne, verdier, kritiske suksessfaktorer, valgt hovedstrategi og virksomhetens mål. Selve den strategiske analysen går ut på: Oppmerksomhet, Seleksjon, Tolkning , Beslutninger, Tiltak. Vi henter frem og viser det i modellen fra tidligere, først i den enkle, gjenkjenbare versjonen:
STRATEGISK ANALYSE INTERN ANALYSE EKSTERN ANALYSE (SW) Interne omgivelser undersøkes mht styrker og svakheter (OT) Eksterne omgivelser undersøkes mht muligheter og trusler Strategiske tiltak og implementering Oppmerksomhet, Seleksjon, Tolkning Beslutninger => Tiltak
OPPMERKSOMHET Med oppmerksomhet mener vi å få oversikt over de aktuelle muligheter og utfordringer virksomheten står overfor, utnytte hva man er gode på og forbedre der man er dårlig. Det går på å sette seg inn i resultatene fra SWOT analysen. SELEKSJON Vi har i utgangspunktet tidligere rangert de ulike delene av SWOT analysen, med de antatt sterkeste sidene i en prioritert rekkefølge, samme for de svake, de største mulighetene og de største truslene. Her går vi gjennom denne rangeringen i lys av de andre elementene i den Strategiske Plattformen (se figuren under). I lys av virksomhetens oppdrag, visjon og forretningside, dens verdier og kjerne, kritiske suksessfaktorer, hovedstrategi og mål, er den rekkefølgen som tidligere antatt riktig. Er det noe som haster og er mer viktig en andre. Her velger vi ut det som er de viktigste for virksomheten nå. TOLKNING Hvordan skal vi tolke de ulike signalene, hvordan vil de utvalgte, viktigste truslene slå mot virksomheten, hvordan ser markedet ut i forhold til de identifiserte mulighetene, er det noe som er bedre å gjøre enn andre ting, er det noen nye produkter som det er riktig å satse på nå, kan vi videreutvikle de sterkeste sidene våre til nye produkter og tjenester. Hvordan kan de svakeste sidene påvirke virksomheten og hvordan vil de slå ut. Igjen må tolkningen ta hensyn til de andre elementene i den strategiske plattformen. BESLUTNINGER På grunnlag av tolkningen, må det tas beslutninger (av de som kan ta disse). Hva bestemmer virksomheten seg for å gjøre. I små virksomheter er det ofte de samme som jobber med strategien, i større virksomheter legges arbeidet frem for ledelsen ut over de som har arbeidet med analysen. Hva skal det arbeides videre med, hva skal man avvente TILTAK Hvordan skal virksomheten helt konkret gjennomføre de beslutninger som er tatt. Hvordan skal disse omformes til konkrete handlingsplaner, tidsplaner, rekkefølger osv. DEN STRATEGISKE ANALYSEN Med disse stegene på plass, kobler vi modellen over sammen med det strategiske programmet og illustrerer hlelheten i hele prosessen. Vi kobler sammenhengene mellom Oppmerksomhet, Seleksjon, Tolkning, Beslutninger og Tiltak med den Strategiske plattformen til følgende figur:
STRATEGISK ANALYSE INTERN ANALYSE EKSTERN ANALYSE (SW) Interne omgivelser undersøkes mht styrker og svakheter (OT) Eksterne omgivelser undersøkes mht muligheter og trusler Strategiske tiltak og implementering Oppmerksomhet, Seleksjon, Tolkning Beslutninger => Tiltak OPPDRAG VISJON FORRETNINGSIDE  VIRKSOMHETENS KJERNE VIRKSOMHETENS VERDIGRUNNLAG VIRKSOMHETENS FORRETNINGS-STRATEGI KRITISKE SUKSESSFAKTORER OVERORDNEDE OG OPERATIVE MÅL Strategiske tiltak og implementering Tiltakene må væe i tråd med egne verdier Fokus på virksomhetens kjerne mht markeder, produkter, kompetanse må opprettholdes Tiltakene må være i tråd med oppdraget, visjonen og forr. ideen Tiltakene må være steg på veien for å oppnå de viktigste operative målene og dermed de overordnede målene Tiltakene må være i tråd med den valgte hovedstrategien for virksomheten Bidrar tiltakene til mindre risiko innen de kritiske suksessfaktorene for virksomheten
I tillegg til å gi et oversiktlig bilde av den strategiske analysen, viser figuren et annet viktig element i en virksomhets strategi- prosess - den er kontinuerlig. Etter at en strategisk analyse er gjennomført, iverksettes strategiske tiltak, dvs den vedtatte strategien implementeres i alle ledd av virksomheten. Så gjennomfører man senere en ny Intern og Ekstern Analyse for å se om de gjennomførte endringene har virket og med basis i dette en ny Strategisk Analyse. Så er man igang igjen med enda en ny runde ... Samtidig må det understrekes at ingen av elementene i den strategiske plattformen er hugget i stein. Det kan komme endringer som fører til at selve plattformen må justeres. Kjernen, verdiene, hovedstrategien, målene - til og med visjonen og forretningsideen kan endres. Etter en “runde” med strategisk analyse, må den strategiske plattformen gjennomgås på nytt, der man er åpen for justeringer og endringer, før man pånytt kjører en strategisk analyse. Vellykkede virsomheter kjennetegnes ofte av at de orker å gjennomføre denne prosessen kontinuerlig.